Iqtisodiyot va iqtisodiy nazariya

ЯЛПИ ТАЛАБ ВА ЯЛПИ ТАКЛИФ НАЗАРИЯСИ Referatlar Iqtisodiyot va iqtisodiy nazariya

4 kun(lar) oldin

ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСИДАН ФОЙДАЛАНИШНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ Referatlar Iqtisodiyot va iqtisodiy nazariya

4 kun(lar) oldin

ЧАКАНА ТОВАР АЙЛАНИШИ Referatlar Iqtisodiyot va iqtisodiy nazariya

4 kun(lar) oldin

ЧАКАНА ТОВАР АЙЛАНИШИ ТАҲЛИЛИ Referatlar Iqtisodiyot va iqtisodiy nazariya

4 kun(lar) oldin

ХОRIJIY INVЕSTITSIYALARNI JALB ETISH VA MОLIYALASHTIRISH Referatlar Iqtisodiyot va iqtisodiy nazariya

4 kun(lar) oldin

ХИЗМАТЛАР ХАЛҚАРО САВДОСИ Referatlar Iqtisodiyot va iqtisodiy nazariya

4 kun(lar) oldin

ХАРАЖАТЛАРНИ ТУРКУМЛАШ ВА ҲИСОБГА ОЛИШ Referatlar Iqtisodiyot va iqtisodiy nazariya

4 kun(lar) oldin

ХАЛҚАРО ҲИСОБ-КИТОБЛАР МЕХАНИЗМИ Referatlar Iqtisodiyot va iqtisodiy nazariya

4 kun(lar) oldin

ХАЛҚАРО САВДОНИНГ РИВОЖЛАНИШ ШАРТШАРОИТЛАРИ Referatlar Iqtisodiyot va iqtisodiy nazariya

4 kun(lar) oldin

Sozlamalar